“For you know how generous our Lord Jesus Christ has been: he was rich, yet for your sake he became poor, so that through his poverty you might become rich.” (2 Cor. 8:9)

From the very beginning, stewardship has been in practice at our Cathedral.  Everything that we have, property and legacy, was built through God’s blessings and the sacrifice of the faithful people of God of this city and this particular community. Stewardship is nothing new to this community.

Stewardship is not about raising money. Stewardship is about personal spiritual growth and community spiritual development. People care about what they give and to whom they give. And if they give meaningfully, they care meaningfully. Thus, when people do not give at all or when they give minimally, they do not care at all or care minimally. This is a long way of saying what Christ stated in Matthew’s Gospel: “Where you treasure is; there is your heart.” (Mt 6:21)

Giving and sacrifice are at the center of Christian life. We are to be imitators of Christ, “who was rich, yet for our sake he became poor, so that through his poverty we might become rich.”

As someone, very wisely, pointed out: people do not change or are not moved because they see the light, but because they feel the heat. We pray and endeavor that you may feel the warmth of Christian life and endeavor at our Cathedral.

Aristotle said: “To give away money is an easy matter…and is in any man’s power. But to decide to whom to give it, how large and when, for what purpose and how, is neither in every man’s power nor an easy matter. Hence it is that such excellence is rare, praiseworthy and noble.”

From these words we learn that it is not easy to decide to whom and when to give, but we ask you that you consider supporting our Cathedral. We ask that you aid us with your time, treasure, and talent, as we strive to provide: a Rich Orthodox Liturgical life, Dedicated ministry to the People of God, all parishioners of our Cathedral, and Superior Educational Efforts based on Orthodox Christian values and traditions.

May God bless you and your families,

Cathedral Clergy

 

”Јер знате благодат Господа нашега Исуса Христа, да богат будући, вас ради осиромаши, да се ви његовим сиромаштвом обогатите.” (2. Кор. 8:9)

Од самог почетка, старатељство је на делу при нашем Саборном храму. Све што имамо, материјална добра, као и духовно и културно наслеђе, створено је Божијим благословом и жртвовањем верног народа Божијег овог града и ове заједнице. Старатељство није нешто ново у овој заједници.

Старатељство није прикупљање финансијских добара. Старатељство је лично духовно узрастање и духовни напредак заједнице. Људи се брину за оно где дају и онога коме дају. Ако дају са старањем и смислом, онда се и брину са старањем и смислом. Тако, кад људи дају само минимум или никако, то значи да се минимално брину или никако и не брину за то место. Ово је једно од разумевања речи Христових: ”Јер где је благо ваше, ондје ће бити и срце ваше.” (Мт. 6:21)

Давање и жртвовање је од централног значаја у животу хришћанина. Хришћани треба да угледају на Христа, ”коју будући богат, нас ради осиромаши, да би се ми његовим сиромаштвом обогатили.”

Неко је мудро рекао, да се људи не мењају зато што су угледали светлост, него зато што су осетили топлину. Ми се молимо и трудимо, да и ви осетите топлину и старање при нашем Саборном храму.

Аристотел је рекао: ”Давати новац је лако.....и у моћи сваког човека. Али, да одлучи коме да да, колико и када, у које сврхе и на који начин, није у моћи сваког човека, и није лака ствар. Стога је таква врлина ретка, достојна хвале и племенита.”

Из ових речи учимо да није лако одлучити коме и када да помогнемо, али вас молимо да размислите да помогнете наш Саборни храм. Молимо вас да нам помогенете вашим временом, прилогом и разноврсним талентом, у нашем настојању да понудимо и одржимо: Богат Православни литургијски живот,  oданост у служби народу Божијем - свим парохијанима нашег Саборног храма, богате образовне активности, дешавања и програме, засноване на традиционалним хришћаниским вредностима и врлинама.

Нека Господ благослови вас и ваше породице,

Свештенство Саборног храма